Стручна звања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији

  • Иван Стојановић Градска библиотека Вршац
Кључне речи: стручна звања, библиотечко-информациона делатност, Србија, закони, подзаконска акта

Сажетак

Закон о библиотечкој делатности из 1994. године примењивао се у Србији више од две деценије и то у сложеним друштвено-политичким условима којима су свој печат дали дубока економска криза и рат. Истовремено, дошло је до великих промена у библиотечко-информационој делатности, првенствено изазваних наглим развојем информационо- комуникационих технологија. Нови закон је стога био нужан, али је донесен тек 2011. године. Заједно са новим одређењем библиотечко-информационе делатности, врста грађе и извора којима се она бави, промењена је и улога библиотекара. Тиме су и стручна звања поново постала предмет интересовања библиотечке јавности. У раду је приказан преглед прописа који се односе на њих, али и низ проблема и питања који су настали изменом правних аката. Посебна пажња посвећена је важећем Закону о библиотечко-информационој делатности и Правилнику о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности који је из њега проистекао.

Објављено
03. 06. 2019.
Секција
Тема