Образовна структура запослених у јавним библиотекама Србије

  • Анђела Стошић Универзитет у Београду Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
  • Ана Ђорђевић Универзитет у Београду, Хемијски факултет – Библиотека, Боград
Кључне речи: јавне библиотеке, структура запослених, библиотекари, образовање, катедре за библиотекарство и информатику, Република Србија

Сажетак

У раду је приказана структура кадра у јавним библиотекама Републике Србије према степену и области образовања. Издвојени су подаци за 2013. и 2018. годину како би се установио ефекат забране запошљавања у јавном сектору која је донета крајем 2013. Евидентно је да се број запослених са средњом и вишом стручном спремом смањио, док је број високообразованих повећан.
Како се у постојећем закону и националним стандардима који се односе на библиотечко-информациону делатност не издваја образовни профил дипломираног библиотекара као приоритетан приликом запошљавања, циљ је утврдити из којих струка долазе високообразовани запослени у јавним библиотекама. Као посебна категорија издвојени су упосленици са дипломом из области библиотекарства и информатике, да би се сагледало који проценат заузимају међу универзитетски образованим кадром.
Чињеница да је број корисника библиотека испод утврђеног стандарда, указује да је потребно променити нешто у начину рада јавних библиотека. За почетак би било добро преиспитати тренутно стање у Србији и проучити прописе земаља које су ово питање решиле на адекватнији начин те на основу тога експлицитније прописати који би образовни профили, у коликој мери, требало да буду заступљени у јавним библиотекама.

Објављено
11. 12. 2019.
Секција
Тема